ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Η Γενική Εκτίμηση της εικόνας του σχολείου γίνεται με την αποτίμηση ενός εκάστου των δεικτών που ορίζονται στο θεματικό πλαίσιο της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργουστον τόμο III του υλικού της ΑΕΕ.

Παράδειγμα εφαρμογής
Ακολούθως δίνεται σταδιακά ένα παράδειγμα εφαρμογής που μπορεί να ποικίλει από νηπιαγωγείο σε νηπιαγωγείο ανάλογα με τη δύναμη των διδασκόντων ή διδασκουσών νηπιαγωγών.

Στάδιο 1ο
Η διαδικασία αρχίζει με τη σύγκλιση του Συλλόγου Διδασκόντων:
(α)  Ορίζεται ποιοι θα αποτελέσουν την ολομέλεια των συνερχομένων για την Γενική Εκτίμηση της εικόνας
του σχολείου (αν π.χ. θα συμμετέχουν και αντιπρόσωποι των γονέων).
(β)  Ορίζεται η ομάδα ή οι ομάδες εργασίας, (σε περίπτωση τριθέσιων νηπιαγωγείων και άνω)
(γ)  Κατανέμονται οι προς εκτίμηση δείκτες στα μέλη της ομάδας ή των ομάδων.
(δ)  Ορίζεται χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας της Γενικής Εκτίμησης

Στάδιο 2ο
Διερευνώνται τα διαθέσιμα στο σχολείο τεκμήρια για τον σχηματισμό της γενικής εικόνας κάθε Δείκτη (αρχείαέντυπα και ηλεκτρονικάαλληλογραφίαπρακτικάγνώμες – κρίσεις διδασκόντωνμαθητώνγονέων). Σ’ αυτό το στάδιο ζητείται και η βοήθεια – καθοδήγηση του Συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνηςόσον αφορά τη μέθοδο και το εύρος διερεύνησης κάθε ΔείκτηΑναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αποτίμησης των Δεικτών περιλαμβάνεται στον Τόμο ΙΙΙ «Μεθοδολογία και Εργαλεία Διερεύνησης».

τομείς και 15 δείκτες

Ακολούθως παρατίθενται μεμονωμένοι οι 15 δείκτες ανά τομέα σε αρχεία PDF και WORD για επεξεργασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! στα σχολεία που γίνεται για πρώτη φορά η διαδικασία της Γενικής Εκτίμησης ο δείκτης 5.2 δεν έχει αντικείμενο και δεν αποτιμάται.